Trať 210 Praha - Vrané n. Vlt. - Čerčany a Vrané n. Vlt. - Dobříš


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.9.2015   Datum ukončení: 31.3.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 23.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 199 470 197 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 304 260 241 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 184 715 870 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
U projektu došlo k zajištění vyhovujícího technického stavu železničního svršku a spodku a z toho plynoucí zvýšení rychlosti, bezpečnosti a provozní spolehlivosti železniční dopravy; výměně nevyhovujících konstrukcí železničních přejezdů, čímž se zvýšila bezpečnost silniční dopravy na železničních přejezdech; sanaci pro traťovou rychlost nevyhovujících umělých staveb; zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících (náhrada zastaralého osvětlení ve vybraných zastávkách); snížení negativních vlivů na životní prostředí, zejména zatížení hlukem ze železniční dopravy. Pomocí souhrnu technických opatření byly odstraněny; předpokládané propady rychlostí a zvýšena bezpečnost, spolehlivost a komfort. Vlastní projekt je po dokončení provozován standardním způsobem, je prováděna následná údržba a dopravní cesta je poskytována dopravcům.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: