Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Pardubický kraj

Přesné místo realizace:
Srch, Stéblová, Pardubice, Opatovice nad Labem

Datum zahájení: 16.5.2014   Datum ukončení: 30.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 29.6.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 739 103 205 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 197 333 682 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 590 657 275 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Úsek trati Stéblová – Opatovice nad Labem byl první stavbou souboru staveb v rámci modernizace trati Hradec Králové – Pardubice (– Chrudim). Cílovým stavem souboru staveb bylo úplné zdvoukolejnění trati Hradec Králové – Pardubice, včetně úpravy jižního zhlaví žst. Hradec Králové a zapojení do západního zhlaví žst. Pardubice. Úpravy navržené v rámci stavby zahrnovaly modernizaci mezistaničního úseku žst. Stéblová – žst. Opatovice nad Labem. Rozsah úprav železničního spodku a svršku byl dán požadavkem na zvýšení propustnosti trati a zvýšení rychlosti pro klasické soupravy. Současně navržené úpravy splňují požadavky dosažení přechodnosti pro zatížení traťové třídy D4 a zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC. V celém úseku byla provedena výměna kolejového roštu za tvar UIC 60 na betonových pražcích s bezpodkladnicovým pružným upevněním. V rámci kolejových úprav došlo ke zdvoukolejnění celého úseku. Druhá kolej je od stávající koleje vpravo ve směru staničení (na Hradec Králové). Dále stavba zahrnovala zvýšení rychlosti až do 160 km/hod včetně krajní stanice Stéblová, vybudování bezbariérových nástupišť, vybudování protihlukových stěn, instalaci nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, instalaci nového dispečerského řízení a vybudování nového trakčního vedení.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Cíle projektu bylo zejména: - zvýšení kapacity železniční tratě mezi Pardubicemi a Hradcem Králové umožněním míjení protijedoucích vlaků v úseku Stéblová - Opatovice nad Labem - pozvednutí kvality a atraktivity železniční dopravy nárůstem traťové rychlosti a zkrácením jízdní doby - zvýšení bezpečnosti drážního a silničního provozu rekonstrukcí zabezpečovacího zařízení přejezdů - zvýšení komfortu pohybu cestujících při nástupu a výstupu do a z vlaků rekonstrukcí stanice a zastávky - zajištění přístupu pro osoby s omezenou možností orientace a pohybu ve stanici a zastávce.

Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: