Rychlostní silnice R4 Skalka - křižovatka II/118


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 24.3.2015   Datum ukončení: 31.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 10.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 212 806 938 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 661 951 801 Kč


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla výstavba obchvatu Dubenec a zkapacitnění stávající silnice I/4 navazující na tento obchvat na čtyřpruhovou rychlostní komunikaci, vše v kategorii R 22,5/80 o celkové délce 4,788 km. Začátek úseku navazuje na již zkapacitněnou rychlostní silnici R4 v MÚK Skalka, konec úseku je v místě křížení se silnicí II/118 za nově budovanou MÚK Háje. Součástí stavby byly 4 mostní objekty o délce 179 m, podchod pro pěší, protihlukové stěny délky 524 m, protihlukový val, přeložky a úpravy ostatních komunikací a vegetační úpravy.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Cílem projektu bylo vyloučení tranzitní dopravy ze zastavěného území, zkrácení jízdní doby a zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy. Důvodem k realizaci projektu bylo pokračování v homogenizaci silničního tahu na stávajícím dvoupruhovém úseku a zlepšení životního prostředí v obci Dubenec.

Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: