Rekonstrukce výhybek liché zhlaví žst.Tršnice


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Karlovarský kraj

Přesné místo realizace:
Třebeň. Cheb

Datum zahájení: 21.8.2008   Datum ukončení: 30.4.2009

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 5.4.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 63 045 333 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 104 358 407 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 61 693 312 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Žst. Tršnice leží na trati č. 140 Cheb – Chomutov. Jedná se o dvojkolejnou elektrifikovanou celostátní trať zařazenou do evropského železničního systému (TEN-T). Stavba se nacházela v prostoru vjezdu do stanice Tršnice od Chomutova a od Lubů. Předmětem projektu byla rekonstrukce 10 ks výhybkových jednotek na zhlaví včetně sanace železničního spodku, úprava trakčního vedení, úprava zabezpečovacího zařízení a rekonstrukce železničního přejezdu.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Účelem stavby bylo odstranění špatného technického stavu železničního svršku chomutovského zhlaví, zajištění řádného odvodnění a sanace železničního spodku na parametry únosnosti dle předpisu S4 a zajištění bezpečného železničního provozu na uvedené části železniční stanice Tršnice.

Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: