Trať 340 Brno - Uherské Hradiště v úseku Šlapanice (mimo) - Blažovice (včetně)


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihomoravský kraj

Přesné místo realizace:
Šlapanice, Ponětovice, Jiříkovice, Blažovice

Datum zahájení: 1.9.2015   Datum ukončení: 21.5.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 18.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 452 657 656 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 724 879 457 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 236 581 446 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Dvoukolejná železniční trať Brno - Veselí nad Moravou je využívána především pro páteřní železniční linky Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje S6 a R6, které ve špičce vytvářejí půlhodinový takt v každém směru V rámci projektu byla provedena obnova železničního svršku v celém mezistaničním úseku Šlapanice - Blažovice mezi krajními výhybkami, vyjma úseku km 11,913 - 11,946. Traťová rychlost byla zvýšena z 80km/h na 100km/h. Svršek je ve tvaru 49E1 na pražcích betonových bezpodkladnicových rozdělení "u". V žst. Blažovice byly vyměněny hlavní koleje podél nástupišť a 11 ks výhybek na veselském zhlaví. V rámci úprav železničního spodku bylo zajištěno odvodnění a zřízena konstrukce pražcového podloží v hlavních kolejích podél nástupišť a ve všech třech kolejích veselského zhlaví. Odvodnění bylo navrženo trativody se zaústěním do příkopů na drážním pozemku.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy. Dále došlo k odstranění propadu traťové rychlosti.

Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: