Silnice I/27 Třemošná - přeložka


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Plzeňský kraj

Přesné místo realizace:
Třemošná

Datum zahájení: 1.10.2008   Datum ukončení: 8.6.2011

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 16.10.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 810 926 843 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 998 783 490 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 728 451 426 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla výstavba přeložky silnice I/27 v kategorii S 11,5/70 v celkové délce hlavní trasy 3,844 km, která je řešena jako západní obchvat města Třemošná. Součástí stavby byly dvě úrovňové průsečné křižovatky, jedna mimoúrovňová křižovatka a šest mostních objektů. Pro domy dotčené hlukem bylo provedeno protihlukové opatření, které představovalo výměnu oken za okna se zvýšenou hlukovou neprostupností. Součástí projektu byly rovněž úpravy inženýrských sítí a demolice  tří rodinných domů. Začátek stavby je před začátkem města Třemošná v místě odbočky k areálu Škoda. Trasa se stáčí ze stávající silnice západním směrem, kde byla umístěna mimoúrovňová křižovatka - jižní napojení Třemošné a areálů Škoda a Čepro. Trasa dále prochází lesem, nadjezdem přechází lesní cestu a v zářezu podchází lávku pro pěší. Křižovatka se silnicí II/180 je řešena jako úrovňová, za kterou je přechod přes údolí říčky Třemošná, železniční trať Plzeň-Žatec a polní cestu řešen mostní estakádou v délce 419 m. Přeložka dále prochází hlubokým zářezem a končí za úrovňovou křižovatkou - severní napojení Třemošné a napojení silnice III/1807, na stávající silnici I/27.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 16.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: