Rekonstrukce zastávky Tanvald zastávka


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Liberecký kraj

Přesné místo realizace:
Tanvald

Datum zahájení: 20.4.2015   Datum ukončení: 16.10.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 4.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 14 071 901 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 22 088 348 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 13 697 599 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt byl realizován výhradně na pozemcích a majetku SŽDC. Nové nástupiště bylo zřízeno v délce 80 m a šířce 2,5 m. Povrch nástupiště je z betonové zámkové dlažby s bezpečnostními prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Nástupištní hrana je ve výšce 550 mm nad spojnicí temen kolejnic. Na nástupišti byl zřízen dřevěný přístřešek pro cestující se zastavěnou plochou 18 m2. Doplněny byly také informační tabule a orientační piktogramy. Z důvodu umístění zastávky do poloměru oblouku r = 300 m bylo nutno směrově upravit oba protisměrné oblouky, u kterých se zastávka navrhovala. Došlo tak ke značnému posunu osy koleje. Rozsah přestavby železničního svršku byl vymezen staničením km 26,273 - km 26,653. Z místní komunikace byl zřízen nový bezbariérový přístup na nástupiště. Délka nové přístupové cesty je 60 m a šířka 2 m, se zajištěním opěrnými zdmi a zábradlím. Podélný sklon je maximálně 8,1 %.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem projektu bylo zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících a zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Uvedených cílů bylo dosaženo zejména vybudováním nového nástupiště s přístřeškem a nové přístupové trasy k zastávce.

Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: