Sanace skalního zářezu Jablonec nad Nisou


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Liberecký kraj

Přesné místo realizace:
Jablonec nad Nisou

Datum zahájení: 1.6.2015   Datum ukončení: 30.9.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 4.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 19 662 948 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 31 595 869 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 18 777 830 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Účelem stavby bylo provedení sanace skalního zářezu v km 13,150-13,380 trati Liberec-Szklarska Poreba, jehož stabilita byla narušena erozí a zvětráváním a dále zajištění stability sousedních soukromých pozemků v těsné blízkosti trati. Součástí byla rovněž vynucená demolice stávajících zařízení a objektů nacházejících se na hranici pozemku SŽDC (oplocení, zábradlí, atd. cizích subjektů), s jejich náhradou a další nezbytné práce v souvislosti s návrhem sanace zářezu (kácení náletu, případně vzrostlých dřevin, ochrana stávajících kabelových tras). Stavba se dělila na následující provozní soubory a stavební objekty: - SO 201 Sanace skalního zářezu v km 13,150 - 13,380 - SO 202 Dočasné oplocení - SO 203 Trvalé oplocení

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Hlavním cílem bylo zvýšení bezpečnosti.

Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: