Elektrizace tratě Č. Velenice - Č. Budějovice 1. etapa


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihočeský kraj

Přesné místo realizace:
České Budějovice, Nová Ves, Borovany, Jílovice, Petříkov, Nové Hrady, České Velenice

Datum zahájení: 21.8.2006   Datum ukončení: 30.11.2009

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 4.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 568 936 981 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 192 114 618 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 557 610 715 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
V projektu byla řešena elektrizace traťového úseku, úpravy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a dálková kabelizace. Kolejové úpravy byly prováděny s cílem dosažení traťové rychlosti V = 100 km/h. Trať zůstala po elektrizaci jednokolejná s oboustrannými nástupišti s úrovňovým přístupem. Trať byla elektrizována střídavou trakcí s napětím 25 kV, 50 Hz. Ve všech železničních stanicích bylo navrženo staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie elektronického provedení, ovládané z jednotného obslužného pracoviště. Traťové zabezpečovací zařízení je rovněž 3. kategorie typu AH bez hradla. Přejezdy byly zabezpečeny zařízením PZS s pozitivní signalizací. Trať je po realizaci úprav dálkově ovládána z dispečerského pracoviště v žst. České Budějovice.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Cílem stavby byla elektrizace trati s jejím uvedením do normového stavu. Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 1 OPD, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T. Projektem bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti zkrácením jízdní doby, zatraktivnění železniční dopravy pro cestující a zlepšení přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: