Silnice I/9 Sosnová MÚK


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Liberecký kraj

Přesné místo realizace:
Česká Lípa, Sosnová

Datum zahájení: 1.10.2008   Datum ukončení: 30.6.2013

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 29.4.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 657 483 069 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 836 804 909 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 570 503 623 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla výstavba přeložky silnice I/9 v celkové délce 1,5 km. Z toho v délce 1,2 km jako dvoupruhové v kategorii S 11,5/80 a v délce 0,3 km ve čtyřpruhovém uspořádání v kategorii S 24,5/80. Součástí stavby byla i mimoúrovňová křižovatka se stávající silnicí I/9, úrovňová křižovatka se silnicí III/2624, estakáda o deseti polích v délce 300m, další 4 mostní objekty v celkové délce 50m, 2 protihlukové stěny v celkové délce 634m, přeložky místních komunikací a přeložky inženýrských sítí. Začátek úseku navazuje na stavbu I/9 Dubice-Dolní Libchava a na konci se napojuje na stávající silnici I/9 za autodromem Sosnová. Součástí projektu byla i subsidiární stavba Silnice I/9 Sosnová MÚK, U Obecního lesa, jejímž předmětem byla rekonstrukce ul. U Obecního lesa (vedená jako silnice III/2624) v délce 1327 m a vybudování místní obslužné komunikace kategorie MO2 8/40 v délce 285 m, která je situována jako souběžná komunikace k silnici III/2624. V budoucnu by silnice III/2624 měla být zrekonstruovaná jako silnice I/9 tvořící obchvat České Lípy ve směru na Dubici. Cílem projektu, který byl první etapou přeložky silnice I/9 tvořící obchvat měst Nový Bor a Česká Lípa, bylo vyloučení tranzitní dopravy mimo souvisle zastavěné území, odstranění současné zátěže obyvatelstva hlukem a exhalacemi z automobilové dopravy, zvýšení plynulosti dopravy, zkrácení jízdní doby a snížení počtu dopravních nehod.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: