Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Královéhradecký kraj

Přesné místo realizace:
Hradec Králové, Náchod, Trutnov

Datum zahájení: 15.6.2015   Datum ukončení: 31.1.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 5.4.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 401 575 375 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 596 407 370 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 395 150 032 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
V rámci projektu se řešila rekonstrukce železničního spodku a svršku na vybraných úsecích širých tratí. V těchto vybraných úsecích byly rekonstruovány i železniční přejezdy a zastávky (s výjimkou zastávky Suchovršice) a v případě potřeby i mostní objekty (pokud jejich stav nevyhovoval z hlediska prostorové průchodnosti nebo z hlediska stavebního stavu). Železniční přejezdy pro vozidla, pokud byly zabezpečeny pouze výstražnými kříži a pokud nebyly nově zabezpečeny v rámci souboru staveb: Železniční přejezdy na trati Jaroměř - Trutnov, byly nově zabezpečeny typem PZS. Rovněž byla rekonstruována přejezdová zabezpečovací zařízení staršího typu (VÚD, ventilové kolejové obvody). Dále bylo v úseku Předměřice nad Labem - Smiřice navrženo nové traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 3. kategorie doplněné vlakovým zabezpečovačem z důvodu navržené rychlosti až 120 km/h. V úseku Česká Skalice - Starkoč - Červený Kostelec - Malé Svatoňovice byl telefonický způsob dorozumívání rovněž nahrazen novým TZZ 3. kategorie. Stěžejní objekty stavby doplňuje přílož sdělovacích vedení a HDPE trubek k budované kabelové trase zabezpečovacího vedení, potřebné úpravy napájení zabezpečovacího zařízení, osvětlení a přístřešky na rekonstruovaných zastávkách a vyvolané úpravy trakčního vedení a ukolejnění. Projekt byl fázovaný, rozdělení obsahu projektu do fáze I a fáze II bylo provedeno v souladu s rozhodnutím Komise C(2015) 2771 a metodického dokumentu COCOF_12-0047-02-EN.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: