Rekonstrukce vybraných úseků D1 včetně dalších modernizačních opatření


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Jihomoravský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.8.2012   Datum ukončení: 2.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 22.4.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 787 539 210 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 218 369 715 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 726 863 604 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla rekonstrukce a modernizace dálnice D1 v úseku Brno - Vyškov. V rámci projektu byla provedena kompletní výměna vozovky postupně v 11 etapách vždy po polovinách dálnice. U cementobetonové vozovky došlo k vybourání stávajícího CB krytu a betonáži nové CB vozovky v šířce 10,75 m. V úsecích s asfaltovým povrchem byla stávající asfaltová vozovka nahrazena novou asfaltovou vozovkou a v šířce 10,75 m. V úsecích od km 199 do km 210 byla stávající CB vozovka nahrazena při modernizaci novou AB vozovkou. Dále byla provedena výměna obrusné a ložní vrstvy asfaltové vozovky v přechodových oblastech mostů. Byla odfrézována obrusná a ložní vrstva do hloubky 110 mm a položena nová ložní vrstva o tl. 70 mm a obrusná vrstva o tl. 40 mm z modifikovaného asfaltu. Dále byla provedena výměna svodidel ve středním dělícím pásu za svodidla s vyšší úrovní zadržení (H3) a provedeno doplnění svodidel na krajnici podle platných předpisů. Součástí stavby byla dále rekonstrukce a doplnění přejezdů středního dělícího pásu podle současných předpisů a požadavků, tj. PPK - SDP (přejezdy SDP byly navrženy dle požadavků normy odpovídající požadavkům sítě TEN-T, tj. "ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic", čl. 9.7.2) - tj. délky 120 m. V úseku byly opraveny mostní závěry a obrusná vrstva na mostech, s dalšími opravami říms a příslušenství. Všechna bezpečnostní zařízení na mostech (zábradelní mostní svodidlo a plotový nástavec) byla opravena nebo vyměněna tak, aby odpovídala současným požadavkům příslušných norem a předpisů. Součástí stavby bylo i osazení nových zásuvkových skříní u přejezdů SDP, včetně zřízení kabelových prostupů pod přejezdy SDP (v souladu s platným předpisem PPK - KAB). Dále bylo provedeno nové vodorovné a částečně i svislé dopravní značení.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Cílem projektu byla rekonstrukce a modernizace dálnice D1 - postupně levého a pravého jízdního pásu v úseku Brno - Vyškov (kategorie D 26,5/120) za účelem dosažení odpovídajících standardů pro páteřní komunikaci sítě TEN-T. Délka modernizovaného úseku (přepočteno na plný čtyřpruh) činí 24,989 km.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: