Rekonstrukce mostu v km 84,843 trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Vysočina

Přesné místo realizace:
Rantířov

Datum zahájení: 9.7.2013   Datum ukončení: 31.1.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 29.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 6 477 985 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 12 453 699 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 6 405 320 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Náplní stavby byla kompletní sanace kamenného zdiva spodní stavby a kamenných nosných konstrukcí v poli 1 a 3. Vzhledem k vyšší mezerovitosti zdiva byla provedena injektáž kamenného zdiva. Rubové části kamenných kleneb byly obnaženy a bylo provedeno statické zajištění poprsních zídek a zesílení konstrukce kleneb přebetonávkou. Klenby byly příčně staženy předpínacími tyčemi. Rubové části kleneb a poprsních zídek byly opatřeny hydroizolací, plochy jsou odvodněny za každou opěrou. Železobetonové římsy byly odbourány a nahrazeny novými. Vlastní ocelová konstrukce mostu v poli 2 a veřejné lávky, včetně ostatních ocelových částí na mostě (zábradlí, chodníky) byly opraveny. Zkorodované a zdeformované prvky jsou vyměněny, je upravena výška zábradlí v místě nových říms a kotvení sloupků, jsou vyměněny prvky přímého upevnění koleje a upraveny vstupy do nosné komorové konstrukce pro odvětrání. Kompletně byla provedena protikorozní ochrana ocelové konstrukce. Rekonstrukce železničního svršku byla provedena od km 84,796 533 do km 84,872 431 v celkové délce 76 m. Začátek směrových a výškových úprav v koleji je od staničení 84,781 533, konec směrových a výškových úprav je v km 84,796 533. Celková délka úpravy geometrické polohy koleje (GPK) pro obnovení původní GPK je 91 m. V úseku do km 84,814 764 do konce úprav (mimo ocelovou niveletu koleje mostu) byly kolejnice upevněny na žebrových podkladnicích na nových dřevěných pražcích. V oblasti nivelety koleje mostu bylo zachováno přímé upevnění koleje, byly vyměněny veškeré plastové díly a upevňovací lišty, kolejnice, podkladnice a drobné kolejivo. Ve zbývajícím úseku jsou kolejnice na nových betonových pražcích. V rekonstruovaném úseku je svršek tvaru S49 s novým kolejovým ložem. V úseku km 84,821 533 - 84,825 733 je kolejové mostní dilatační zařízení pro dilatační délku mostu 30-80 m.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: