Rekonstrukce přejezdové konstrukce v km 6,006 (P7179) trati Brno - Přerov


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihomoravský kraj

Přesné místo realizace:
Brno-Tuřany

Datum zahájení: 9.2.2015   Datum ukončení: 9.10.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 29.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 15 659 477 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 24 121 189 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 14 401 976 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu bylo vybudování nového přejezdového zabezpečovacího zařízení kategorie PZS 3ZBI se závorami a elektronickými prvky místo předchozího zabezpečovacího zařízení bez závor na železniční trati Brno hl.n. – Přerov v km 6,006. Technologie přejezdu byla instalována do nově vybudovaného reléového domku, kontrolní a ovládací prvky zůstaly umístěny ve stanici Brno-Chrlice. V okolí přejezdu byla nově provedena dílčí část kabelizace, kolejové obvody byly upraveny. V rámci projektu dále došlo k úpravě přejezdové konstrukce a k rekonstrukci železničního svršku a spodku včetně odvodnění v blízkosti přejezdu. Součástí projektu byla rovněž rekonstrukce propustku v km 6,172 na uvedené železniční trati. Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T. Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti silniční a železniční dopravy.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: