Trať 280 Hranice na Moravě - Střelná, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) - Hustopeče nad Bečvou (mimo)


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Olomoucký kraj

Přesné místo realizace:
Hranice, Černotín, Molotice nad Bečvou, Špičky, Hustopeče nad Bečvou

Datum zahájení: 25.8.2015   Datum ukončení: 30.6.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 5.4.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 471 952 820 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 762 536 398 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 199 165 366 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Železniční trať Hranice na Moravě - Horní Lideč - Púchov (v jízdním řádu pro cestující označená číslem 280) je dvojkolejná elektrifikovaná celostátní trať zařazená do evropského železničního systému (TEN-T). Projekt odstranil nedostatečné parametry tratě tak, aby bylo možné zvýšení traťové rychlosti a odstranění jejích propadů ve dvou úsecích, kde proběhly kolejové úpravy o celkové délce 6,780 km. V rámci stavby se v zastávkách Černotín a Milotice nad Bečvou zřídily zabezpečené přechody pro cestující. Navržené práce v sobě zahrnovaly zlepšení stavu železničního svršku a místně spodku včetně odvodnění, umělých staveb (mostů a propustků), nástupišť, trakčního vedení, železničního zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení a silnoproudých zařízení a rozvodů. Realizací projektu došlo k snížení provozních nákladů železniční dopravní cesty a k časové úspoře na straně vlakové dopravy.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: