Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:
Teplice (Bílina, Světec)

Datum zahájení: 20.4.2015   Datum ukončení: 15.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 16.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 18 165 201 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 37 362 791 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 18 165 201 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt řešil rekonstrukci technologie trakční napájecí stanice, její technologické a stavební části a navazujících rozvodů vysokého napětí (vn) a nízkého napětí (nn), včetně připojení na trakční vedení. Rekonstrukce byla provedena formou výstavby nové provozní budovy v prefabrikovaném provedení. Jedná se o bezobslužnou trakční napájecí stanici systému 3 kV DC s rezervovaným příkonem 10,5MW a menovitým výkonem 6,409 MVA. Tento výkon zajišťují 3 ks olejových transformátorů o základním výkonu 5 300 kVA. Součástí stanoviště transformátorů je záchytná a havarijní jímka na 100 % objemu oleje. Pro potřeby dálkového dozoru a přenosů je instalována dálková řídicí technika, napojení na přenosové cesty, sdělovací zařízení a vše pro potřebný dálkový dohled, dozor a řízení z elektrodispečinku Ústí nad Labem. Po uvedení do provozu bude stávající technologie provozní budovy napájecí stanice demontována a objekt bude zdemolován. Projekt byl fázovaný, rozdělení obsahu projektu do fáze I a fáze II bylo provedeno v souladu s rozhodnutím Komise C(2015) 2771 a metodického dokumentu COCOF_12-0047-02-EN.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: