Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov p. J.


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Liberecký kraj

Přesné místo realizace:
Liberec, Kryštofovo Údolí, Křižany

Datum zahájení: 20.11.2014   Datum ukončení: 20.9.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 29.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 82 989 306 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 133 167 518 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 68 438 996 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt stavby řešil rekonstrukci železničního svršku v km 129,587 - 136,226 trati Česká Lípa - Liberec. V rámci stavby došlo k rekonstrukci mostů a propustků na daném úseku, které měly stavební stav 3. Stávající kolejový rošt na dřevěných pražcích byl demontován a vložen kolejový rošt sestávající z převážně užitých kolejnic na užitých betonových pražcích. V traťovém úseku byla nově zřízena bezstyková kolej. Novými odvodňovacími zařízeními bylo zlepšeno odvodnění drážního tělesa. Na zastávkách Novina a Kryštofovo Údolí byla rekonstruována nástupiště - nově byla zřízena nástupiště s výškou hrany 550 mm nad temenem kolejnice. Stavbou došlo rovněž ke zvýšení rychlosti v traťovém úseku na V=65 km/h. V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem projektu bylo: 1) uvést trať do takového stavu, aby po stavební i provozní stránce vyhovovala platným předpisům a normám, 2) dosáhnout co nejvyšší rychlosti pro všechny typy vlakových souprav (V = 65 km/h) při minimalizaci rozsahu stavebních prací, 3) zajistit bezpečnost provozu, a to jak po stránce řádného technického stavu jednotlivých zařízení, tak z hlediska dodržení volného a schůdného manipulačního prostoru, 4) minimalizovat negativní vliv dopravy na okolní krajinu, přírodní prostředí a životní prostředí vůbec.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: