Rekonstrukce koleje č. 2 Bohosudov - Teplice


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:
Teplice

Datum zahájení: 12.9.2008   Datum ukončení: 24.9.2009

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 26.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 71 126 399 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 113 400 184 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 69 451 078 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Celková délka rekonstruovaného svršku je 3 611 m. Dosavadní železniční svršek tvaru R65 na betonových pražcích byl nahrazen železničním svrškem UIC 60 s pružným upevněním na betonových pražcích s rozdělením "u". Součástí stavby byla výměna 4 výztužných stožárů TV, včetně směrové a výškové regulace. V zastávce Proboštov byla provedena rekonstrukce vnějšího mimoúrovňového nástupiště s výškou nástupištní hrany 550 mm nad temenem koleje v délce 170 m, šířce 3 m. Na nástupiště byl zřízen bezbariérový přístup. Pro trať vedenou v násypu byla provedena konstrukce železničního spodku typu I. Pro části tratě vedené v zářezu byla ve zbývajících úsecích zřízena konstrukce pražcového podloží typu 3. Celková délka sanace železničního spodku je 1 240 m, odvodnění podélnými trativody bylo provedeno ve stejné délce. Na mostech a propustcích byla provedena oprava izolace v rozsahu 260 m2. Stavebními úpravami došlo ke zvýšení traťové rychlosti na 100 km/h.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: