Trať 201 Tábor - Ražice, v úseku Tábor - Písek


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihočeský kraj

Přesné místo realizace:
Tábor, Písek

Datum zahájení: 16.9.2015   Datum ukončení: 31.5.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 26.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 194 508 642 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 303 480 984 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 164 285 376 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stavba řešila regeneraci železničního svršku a spodku ve dvou vybraných traťových úsecích tj. Tábor - Balkova Lhota a úsek Záhoří - Písek. Stavba zahrnovala výměnu železničního svršku materiálem novým v celkové délce 11,976 km, včetně úpravy bezstykové koleje v regenerovaných úsecích. Dále stavba obsahovala regeneraci mostních objektů. Sanace mostů spočívala v úpravě izolací, v úpravě říms a zábradlí pro zajištění volného schůdného a manipulačního prostoru. Součástí stavby byla i regenerace propustků nacházející se v úsecích s výměnou železničního svršku. V místě stavby se nachází železniční přejezdy. Většina železničních přejezdů, které byly dotčeny výměnou železničního svršku, byly podrobeny stavebním úpravám. Předmětem stavby byly rovněž nezbytné úpravy zabezpečovacího zařízení.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: