Revitalizace trati Trutnov - Teplice n. M.


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Královéhradecký kraj

Přesné místo realizace:
Teplice nad Metují, Adršpach, Chvaleč

Datum zahájení: 15.6.2015   Datum ukončení: 31.3.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 29.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 108 564 843 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 228 130 069 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 100 175 939 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
V rámci stavby byl komplexně přestavěn stávající kamenný železniční most.Na mostní konstrukci a přilehlém úseku byla provedena rekonstrukce železničního svršku a úprava GPK v nezbytném rozsahu. Návrhová rychlost v tomto úseku byla 50 km/h.Mezi kolejnicovými styky v km cca 5,193 do km cca 5,690 byl odstraněn kolejový rošt a odtěženo štěrkové lože na pláň tělesa železničního spodku, byla provedena směrová a výšková úprava nové koleje včetně napojení na stávající stav. V dopravně D3 Adršpach byla provedena kompletní rekonstrukce železničního svršku a spodku. Dále byla provedena sanace tunelu včetně odvodnění a včetně rekonstrukce železničního svršku a spodku. Portálové zdi a věnce tunelu byly nově přeskládány z původních kvádrů a byla provedena úprava geometrické polohy koleje (GPK).

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: