Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 - 29,881 trati Beroun - Rakovník


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 15.7.2015   Datum ukončení: 30.6.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 29.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 105 667 631 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 164 833 121 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 89 993 141 Kč (k 9.7.2020)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem realizace tohoto projektu byla rekonstrukce železniční tratě v délce cca 3,376 km (km 26,505-29,881). Stavba představovala úsek tratě mezi Roztoky u Křivoklátu a Městečkem u Křivoklátu, na kterém leží 7 mostních objektů, 6 propustků, 1 opěrná zeď, které byly rekonstruovány společně se železničním svrškem, spodkem, zastávkou Křivoklát a přeložkami inženýrských sítí, které jsou uložené v kolejišti. Součástí projektu byla i rekonstrukce mostu v km 31,595, který leží mimo zmiňovaný úsek Roztoky u Křivoklátu - Městečko u Křivoklátu. V rámci této stavby byly na 2 mostních objektech vyměněny nosné konstrukce, protože neumožńovaly převýšení koleje pro v130. Ostatní objekty byly rekonstruovány s cílem zajistit normovou průchodnost VMP 2,5 a přechodnost D4/70.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. V rámci této stavby byla zkrácena jízdní doba mezi stanicemi Roztoky u Křivoklátu - Městečko u Křivoklátu, a to zvýšením traťové rychlosti z 50 km/h na 70 km/h. Na mostech byla zajištěna normová prostorová průchodnost (VMP 2,5) a přechodnost (nové nosné konstrukce jsou navrženy na zatížení LM71 s klasifikačním součinitelem alfa=1,1, stávající spodní stavby pak na zatížení D4).

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: