Rekonstrukce odvodnění a sanace železničního spodku v km 38,750-40,300 trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihočeský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 10.8.2015   Datum ukončení: 30.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 29.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 17 489 527 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 26 819 004 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 16 155 086 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla sanace stávajícího železničního spodku a odvodnění v předmětném úseku. Na trati docházelo k velkému sedání železničního svršku v důsledku špatného odvodnění trati, což vyžadovalo každoroční náročné údržbové práce. Z tohoto důvodu bylo nutné provést sanaci stávajícího železničního spodku a odvodnění, čímž došlo k zastavení nežádoucích propadů trati. Prostorové řešení trasy a návrhy stavebních konstrukcí vycházely ze základních předpisů, norem a typových podkladů. Nový návrh trasy odpovídal stávajícímu stavu, nedošlo k žádným zásadním změnám směrové polohy koleje, výšková poloha koleje byla projektována převážně ve zdvihu cca + 10 cm z důvodu vybudování sanace žel. spodku a z důvodu plánované elektrizace. V celé délce rekonstruovaného úseku byl zajištěn volný schůdný a manipulační prostor. V novém stavu je stavba z hlediska návrhu směrových a sklonových poměrů řešena rovněž pro rychlost V = 100 km/h.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Cílem projektu bylo dosáhnout takových technických a provozních parametrů, aby technický stav zařízení dráhy, zejména železničního svršku a objektů železničního spodku, umožňoval bezpečnou jízdu stanovenou traťovou rychlostí a byla zajištěna bezpečnost dopravy.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: