Trať 036 Liberec - Tanvald


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Liberecký kraj

Přesné místo realizace:
Jablonec nad Nisou, Rádlo, Smržovka, Tanvald, Liberec-Vratislavice nad Nisou

Datum zahájení: 4.4.2015   Datum ukončení: 31.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 3.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 276 226 649 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 440 366 038 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 269 607 733 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stavba se nacházela v úseku Liberec – Tanvald. Jejím účelem bylo provedení především takových stavebních činností, které vedly k úpravě železniční infrastruktury a odstranění propadu traťové rychlosti v celém traťovém úseku. Začátek stavby byl v km 1,786 za začátkem výhybky ve směru staničení a konec v km 26,976 před začátkem výhybky ve směru staničení. Délka celého úseku byla 25,19km (jednokolejně), z toho nový stav železničního svršku je 15,55 km. V rámci stavby se provedla kompletní demontáž všech 20 stávajících přejezdových konstrukcí. Ve třech stanicích došlo k úpravě nástupištních hran včetně přidání osvětlovacích stožárů s LED svítidly. Součástí projektu byla i stavební úprava 6 mostních objektů a 11 propustků. Byly rovněž provedeny sanace skalních zářezů nacházejících se v těsné blízkosti tratě. Délka jednotlivých úseků se pohybuje v rozmezí od 20 do 300 m. Celkově se jednalo o 17 skalních zářezů. V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem tohoto konkrétního projektu bylo dosáhnout optimálního stavu dotčeného úseku trati pro využití maximální normativní rychlosti dané pro příslušný typ vlaku a s přihlédnutím ke specifikům dané trati. Optimální využití možností stávající infrastruktury dále vede ke zkrácení jízdních dob, zlepšení obratu souprav, zlepšení přípojných vazeb a zvýšení stability grafikonu. Realizací projektu došlo k zatraktivnění osobní železniční dopravy pro cestující veřejnost.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: