DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) - Kolín (včetně)


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Pardubický kraj

Přesné místo realizace:
Česká Třebová, Kolín

Datum zahájení: 14.10.2015   Datum ukončení: 4.6.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 18.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 47 690 391 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 71 535 019 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 47 685 329 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt je fázovaný, rozdělení obsahu projektu do fáze I a fáze II bylo provedeno v souladu s rozhodnutím Komise C(2015) 2771 a metodického dokumentu COCOF_12-0047-02-EN. Účelem stavby bylo zajištění dálkového ovládání zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a dalších návazných technologií. Jednotlivá zařízení a technologie byla umístěna v železničních stanicích a zastávkách a po realizaci výše uvedené stavby jsou dálkově ovládána z centrálního dispečerského pracoviště umístěného v Praze. Stavba svým technologickým zaměřením připravuje jednotlivá zařízení v železničních stanicích a zastávkách pro dálkové řízení, při kterém dochází k soustřeďování jednotlivých dat z technologií v jednom místě. Stavba řeší návrh dálkového řízení v traťovém úseku Česká Třebová - Kolín (včetně). Cíle projektu byly v souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T. K tomuto cíli přispělo i zavedení dálkově řízeného provozu. Konkrétním dílčím cílem projektu bylo předně zvýšení bezpečnosti provozu na železnici omezením vlivu lidského činitele a centralizací ovládání zabezpečovacího zařízení, dosažení kvalitativních parametrů řízení provozu běžných pro moderní železniční koridory v rámci EU a sladění se standardy EU. V neposlední řadě také snížení nákladů na řízení provozu a tím i úspora veřejných prostředků na tento účel vynakládaných.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: