Rekonstrukce mostu v km 56,722 trati Horní Cerekev - Tábor


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihočeský kraj

Přesné místo realizace:
Chýnov

Datum zahájení: 27.1.2015   Datum ukončení: 30.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 11.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 16 301 782 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 28 118 269 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 14 494 786 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Jednalo se o klenutý kamenný most o 9-ti polích, který je postaven z jemnozrnné žuly spojené vápennou maltou. Viadukt sleduje průběh osy koleje. Trať je částečně v přímé, na mostě přechází v přechodnici. Směrem k Táboru klesá se sklonem cca 19 promile. Délka mostu činí 135,5 m. Max. výška nivelety nad okolním terénem je 26,6 m. Nosnou konstrukci tvoří 9 žulových půlkruhových kleneb o světlosti 7x12 m a 2x8 m. Spodní stavba sestává ze dvou opěr a osmi pilířů, vesměs ze žulového nepravidelného lomového kamene. Viadukt se díky svému stáří vyznačoval řadou poruch - zdivem silně prosakovalo vápenné mléko, tvořily se krápníky, prosakovala voda. Spáry průčelního zdiva a říms byly popraskané, místy se vydrolovaly, porostlé vegetací. Izolace byla, vzhledem k vápenným výluhům na podhledu kleneb, nefunkční nebo značně poškozená. Rekonstrukce mostu obsahovala takové stavební zásahy, které prodlouží životnost mostu o další desetiletí a zajistí požadovanou normovou průchodnost a přechodnost na tomto viaduktu.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy mimo sít TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. V rámci této stavby byla zkrácena jízdní doba mezi stanicemi přilehlými stanicemi a to zvýšením omezené rychlosti z 50 km/h na 70 km/h. Toho bylo možné dosáhnout pouze rekonstrukcí nosné konstrukce a spodní stavby.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: