Rekonstrukce žst. Vlárský průsmyk


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Zlínský kraj

Přesné místo realizace:
Brumov-Bylnice

Datum zahájení: 17.10.2014   Datum ukončení: 28.4.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 11.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 14 014 576 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 23 728 616 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 11 342 882 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Ve stavbě bylo navrženo zrušení koleje č.2 v celé délce a ponechání koleje č.3. Celá kolej č.1 od KV 5 (stáv. č.) po konec úprav byla směrově a výškově upravena a svařena do bezstykové koleje. Sanace žel. spodku byla provedena pouze v oblasti upravovaného žel. přejezdu v km 163,045. Původní 3-kolejný přejezd byl upraven na jednokolejný. V rámci rekonstrukce kolejiště bylo navrženo i nové nástupiště. Na nástupišti byly vytvořeny varovné a vodící linie pro nevidomé a slabozraké. Součástí objektu nástupiště je také orientační systém obsahující tabuli s názvem stanice, ukazatele směrů jízdy vlaků a piktogramy. Jednotlivé technologické systémy byly projektovány tak, aby byly v souladu se zařízeními realizovanými v akci "DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk".

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: