Trať 292 Šumperk - Krnov v úseku Hanušovice - Jeseník


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Olomoucký kraj

Přesné místo realizace:
Lipová-lázně Ostružná Branná Jindřichov Vikatnice

Datum zahájení: 23.7.2015   Datum ukončení: 25.8.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 18.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 108 622 431 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 227 981 859 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 108 622 431 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stávající kolejový rošt byl snesen, rozebrán a pražce byly ekologicky zlikvidovány. Nahradily se novým kolejovým roštem s kolejnicemi 49 E1 R350HT a betonovými pražci B03 s rozdělením"u". Stávající kolejové lože bylo rozhrnuto, případně odtěženo a přehutněno. Ve stanicích byla provedena úprava geometrické polohy koleje a u výhybek bylo odtěženo štěrkové lože a vyměněny dřevěné výhybkové pražce, ocelové součásti. Dále byla u výhybek provedena montáž nových čelisťových závěrů. Nástupiště byla rozebrána a následně sestavena s tím, že krycí desky nástupišť byly vyměněny za nové, popřípadě se nástupiště provedly jako typ SUDOP. Přístupové plochy byly zpevněny betonovou dlažbou. Výhybka v odb. Slezský kámen byla snesena, rozebrána a pražce byly ekologicky zlikvidovány. Stávající přejezdové konstrukce byly sneseny a nahrazeny novými. V případě nedostatečných rozhledových poměrů se provedla jejich úprava. Ve všech mezistaničních úsecích zůstalo stávající traťové zabezpečovací zařízení typu RPB71. Do reléového poloautomatického bloku (RPB) a odjezdových návěstidel byla pouze zavázána volnost tratě kontrolovaná počítači náprav. Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ) na přejezdech zůstalo stávající, ale bylo doplněno o elektronické prvky. Na SZZ byly provedeny pouze nezbytné úpravy na vnitřním zapojení. V žst.Jindřichov na Moravě, Branná, Ostružná, Horní Lipová a zast. Nové Losiny byla vyměněna stávající osvětlení. V žst.Ostružná a Horní Lipová byl stávající olejový transformátor vyměněn za nový hermetický olejový transformátor. Byl osazen nový rozvaděč nízkého napětí (NN) trafostanice, ze kterého byly připojeny stávající kabelové vývody.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Za účelem zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy a udržení kvality jízdní dráhy bylo zadáno zpracování záměru projektu stavby. Předmětem obou fází této stavby byla kolej č. 1 železniční trati Hanušovice - Jeseník a související infrastruktura. Trať prochází členitým terénem, především v okolí Horní Lipové. Technický stav železničního svršku, ale i propustků, mostů, zabezpečovacího zařízení a silnoproudých rozvodů a zařízení, vyžadoval provedení rozsáhlejších prací. Provedením prací došlo ke zvýšením plynulosti železniční dopravy, snížením nákladů na provoz vlaků a zkrácením jízdních dob.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: