Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Plzeňský kraj

Přesné místo realizace:
Rokycany, Kamenný ´'Ujezd, Hrádek, Mirošov, Příkosice

Datum zahájení: 1.10.2015   Datum ukončení: 31.8.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 18.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 110 763 933 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 173 136 542 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 110 759 976 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Sledovaná regionální trať je jednokolejná, neelektrizovaná, traťová rychlost se pohybovala v rozmezí 45 - 50 km/h. Na mnoha místech trati byla z důvodu nevyhovujícího stavu infrastruktury zavedena trvalá omezení traťové rychlosti. V zastávkách se nacházela nízká úrovňová nástupiště. V rámci projektu byla stavebně řešena pouze část trati v úseku Rokycany – Příkosice, kde došlo k výměně stávajícího železničního svršku. V rámci tohoto opatření byla provedena výměna nebo recyklace kolejového lože, zřízena bezstyková kolejnice a upravena geometrická poloha koleje pro účely zvýšení traťové rychlosti. Rekonstruovány byly také všechny mostní objekty, tj. 3 mosty a 35 propustků. V úseku Rokycany - Mirošov město bylo dosaženo traťové rychlosti 80 km/h, v úseku Mirošov město - Příkosice je traťová rychlost 60 km/h. V navazujícím úseku Příkosice - Nezvěstice došlo výhradně k úpravám zabezpečovacího zařízení. Ve všech stanicích a zastávkách úseku Rokycany - Příkosice byla zřízena nová nástupiště s pevnou hranou ve výši 550 mm nad temenem kolejnice. Nástupiště jsou s bezbariérovým přístupem, vybavená vodicími a varovnými pásy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V žst. Příkosice, žst. Mirošov a zastávce Kamenný Újezd u Rokycan jsou zřízeny nové přístřešky pro cestující. Na celé trati Rokycany - Nezvěstice bylo modernizováno traťové i staniční zabezpečovací zařízení do úrovně 3. kategorie. Pro zjišťování volnosti kolejí a výhybek byly použity počítače náprav. Projekt je fázovaný. Rozdělení projektu do fáze č. 1 a fáze č. 2 bylo provedeno v souladu s rozhodnutím Komise C (2015) 2771 a metodickým dokumentem COCOF_12-0047-02-EN.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem projektu bylo zvýšení cestovní rychlosti vlaků, zlepšení kultury cestování a bezpečnosti cestujících v železničním provozu. Uvedeného cíle bylo dosaženo zejména výměnou nevyhovujícího svršku, zřízením nových nástupišť a úpravou zabezpečovací zařízení.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: