Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, část v km 332,200 - 333,076


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Moravskoslezský kraj

Přesné místo realizace:
Karviná

Datum zahájení: 18.4.2015   Datum ukončení: 19.2.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 16.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 92 431 011 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 163 708 291 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 91 235 995 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Úsek trati Český Těšín - Dětmarovice (km 332,200 - 333,076) je součástí 3. tranzitního železničního koridoru České republiky. Projekt řešil uvedení úseku do optimalizovaného stavu. Po rekonstrukci bylo dosaženo traťové třídy zatížení D4 UIC a prostorová průchodnost splňuje ložnou míru UIC GC. Trať v úseku od km 332,360 do km 333,076 byla navržena pro traťovou rychlost 160 km/hod, včetně mostního objektu v km 332,420. Tento železniční most nevyhovoval požadavku na prostorovou průchodnost. Vzhledem ke stavu mostní konstrukce a k požadavku navýšení traťové rychlosti na 160 km/hod byla nutná výměna nosné konstrukce za konstrukci s kolejovým ložem včetně nové spodní stavby. Součást stavby byla i modernizace železničního svršku a spodku a navazujících stavebních a technologických částí. Ve zbývajícím traťovém úseku v km 332,012-332,360 bude traťová rychlost 100 km/hod. Projekt je fázovaný. Rozdělení projektu do fáze č. 1 a fáze č. 2 bylo provedeno v souladu s rozhodnutím Komise C (2015) 2771 a metodickým dokumentem COCOF_12-0047-02-EN.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: