Trať 130 Ústí n. L. - Klášterec n. O., úsek Most - Chomutov


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 10.7.2015   Datum ukončení: 30.4.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 18.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 434 992 353 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 102 908 429 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 397 587 491 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Úpravy a obnova stavby "Trať 130 Ústí n.L. - Klášterec n.O., úsek Most - Chomutov" obsahovaly soubor činností, jejichž výsledkem bylo uvedení vybraných prvků do standardního stavu při současném dosažení dílčích očekávaných užitných parametrů a zvýšení bezpečnosti provozu a komfortu stávající dvojkolejné železniční trati. Rozhodujícím přínosem je v regenerovaných úsecích obnovení přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC, ložné míry UIC GC, zajištění požadované propustnosti a odstranění propadu traťové rychlosti na 120km/h. Součástí stavby byla obnova železničních stanic Třebušice a Kyjice, dotčena byla dílčím způsobem i vlastní stanice Most. Zvýšení bezpečnosti provozu je dáno zřízením železničního svršku tvaru UIC 60 s lokální úpravou železničního spodku, spolu s pracemi na vybraných mostních objektech a dílčích prvků trakčního vedení. V rámci úprav bylo převážně ve vnější části upraveno staniční a traťové zabezpečovací zařízení. V návaznosti na výměnu kolejového svršku byla řešena i úprava elektrického ohřevu výhybek, což přispívá k zajištění bezpečnosti a funkčnosti provozu zvláště v zimním období. S ohledem na rozsah kolejového řešení byla upravena, či přeložena část drážních kabelových rozvodů.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: