Rekonstrukce mostu v km 67,615 trati Praha - Turnov


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 18.5.2015   Datum ukončení: 31.3.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 16.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 19 667 050 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 33 835 646 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 15 808 377 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla rekonstrukce jednokolejného železničního mostu, během níž došlo k uložení nové koleje a jejímu vyrovnání do osy mostu. Stávající zábradlí bylo vyměněno dle normových hodnot, byla provedena izolace celého objektu sestávající se z nové hydroizolace a odvodňovacího systému, jež zamezil vnikání vody do konstrukce a prodlouží životnost mostu. Kamenné zdivo bylo zpevněno včetně nezbytného lokálního přezdění ve spodní části stavby, zároveň byla provedena sanace betonových ploch kleneb. Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku, bylo nezbytné zachovat původní tvar bez zásadních pohledových změn.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. V rámci této stavby byla zkrácena jízdní doba odstraněním trvalého omezení rychlosti na původní traťovou rychlosti 90 km/h. Na mostě byla zajištěna normová prostorová průchodnost (volný mostní průřez 2,5) a přechodnost.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: