Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 trati Plzeň - Žatec (Třemošná)


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Plzeňský kraj

Přesné místo realizace:
Třemošná

Datum zahájení: 29.8.2014   Datum ukončení: 31.7.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 3.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 87 976 793 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 143 081 130 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 78 562 748 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Přípravná dokumentace řešila rekonstrukci železničního svršku a spodku včetně vybraných umělých objektů (mostů, propustků), rekonstrukci přejezdů, ochranu kabelových vedení v nezbytném rozsahu a úpravu zabezpečovacího zařízení. V rekonstruovaném mezistaničním úseku Plzeň - Třemošná u Plzně se nacházejí 4 úrovňové přejezdy, 10 propustků a 2 mosty.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.Tato stavba měla za cíl dosáhnout takových technických a provozních parametrů, aby technický stav zařízení dráhy, zejména železničního svršku a objektů železničního spodku, umožňoval bezpečnou jízdu stanovenou traťovou rychlostí a byla zajištěna bezpečnost dopravy.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: