Rekonstrukce železničního svršku Kaznějov - Plasy trati Plzeň - Žatec


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Plzeňský kraj

Přesné místo realizace:
Kaznějov

Datum zahájení: 21.10.2014   Datum ukončení: 20.9.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 3.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 80 504 983 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 137 541 657 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 71 966 473 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Přípravná dokumentace řešila rekonstrukci železničního svršku a spodku včetně vybraných umělých objektů propustků, rekonstrukci přejezdu vč. úpravy zabezpečení, sanaci přilehlých skalních svahů, ochrany a přeložky kabelových vedení v nezbytném rozsahu a demolici bývalého stavědla St. 1 v ŽST Plasy. V mezistaničním úseku Kaznějov - Plasy se v části určené k rekonstrukci nacházejí 2 úrovňové železniční přejezdy a 9 propustků. Rekonstruován byl jeden přejezd ev. km 32,144 a 4 propustky, 5 propustků zůstává bez stavebních úprav. Konstrukce přejezdu ev. km 30,271 zůstala stávající. Mimoúrovňovým křížením - nadjezdem v km 32,000 - křižuje trať silnice I. tř. č. 27 Plzeň - Most.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Tato stavba měla za cíl dosáhnout takových technických a provozních parametrů, aby technický stav zařízení dráhy, zejména železničního svršku a objektů železničního spodku, umožňoval bezpečnou jízdu stanovenou traťovou rychlostí a byla zajištěna bezpečnost dopravy. To vše s ohledem na to, že geologie a především morfologie této oblasti jsou pro železnici značně nevhodné.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: