Výstavba PZZ v km 13,281 trati Zdice - Protivín


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihočeský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 4.5.2015   Datum ukončení: 30.6.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 16.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 14 613 061 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 22 858 075 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 2 009 618 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:

Přejezd v km 13,281 byl vybaven dvěma jednoduchými a dvěma dvojitými výstražníky se závorami. Byly osazeny dopravní značkou "Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný", které byly zvýrazněny osazením žlutého, flurescenčního pozadí. Zařízení bylo vybaveno akustickou signalizací pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu. Spouštění zařízení, tedy délka přibližovacích úseku je vypočtena na návrhovou rychlost 80 km/hod. Závislost zařízení na jízdě kolejových vozidel je zajištěna pomocí počítačů náprav. Informace o činnosti zařízení a jeho ovládání jsou předávány na kolejovou desku ústředního stavědla ŽST Písek. Technologická část je umístěna v novém reléovém domku v místě přejezdu. V rámci stavby byla zrušena vlečka Jitex a přejezd vybudován jako jednokolejný. V souvislosti s tím, došlo ke zrušení všech prvků zabezpečovacího zařízení vlečky a bylo upraveno staniční zabezpečovací zařízení v ŽST Písek. Byla vyměněna tři návěstidla, a to včetně kabelizace. Železniční svršek a spodek v místě přejezdu byl nahrazen v délce cca 100 m. Upevnění v místě přejezdu je v antikorozním provedení. Přejezdová konstrukce o šířce 9,60 m je polymerbetonová, doplněná chodníkem o šířce 2,4 m. Navazující vozovka je směrově i výškově upravena. Železniční spodek je upraven tak, aby odpovídal pražcovému podloží a je řádně odvodněn. Též byly zrekonstruovány propustky v okolí přejezdu.Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: