Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Železná Ruda, Hamry, Nýrsko, Dešenice, Janovice nad Úhlavou, Bezděkov, Klatovy

Datum zahájení: 3.7.2014   Datum ukončení: 29.7.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 1.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 588 252 588 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 894 985 703 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 570 804 192 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stavba byla liniovou dopravní stavbou umístněnou na traťovém úseku Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín tratě Plzeň – Železná Ruda-Alžbětín. Realizovaný úsek je jednokolejný, neelektrifikovaný s převažující osobní dopravou. Technické řešení zahrnovalo rekonstrukci železničního spodku a svršku, úpravu nástupišť, přejezdů, a propustků v nezbytně nutném rozsahu pro jejich uvedení na normový stav a zajištění montáže zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Dále řešilo modernizaci zabezpečovacího zařízení s dálkovým ovládáním stanic ze ŽST Železná Ruda- Alžbětín. Součástí stavby byla výstavba odpovídajícího sdělovacího a informačního zařízení, pokládka traťového metalického a optického kabelu, místní kabelizace stanic, elektronická ochrana technologických objektů a technologií, kamerový systém pro zajištění bezpečnosti cestujících a informační zařízení pro cestující. Původní zabezpečovací zařízení 1. resp. 2. kategorie v jednotlivých železničních stanicích již vzhledem ke stáří a celkové opotřebovanosti nevyhovuje současným nárokům na provoz a na jeho bezpečnost. Projekt byl fázovaný. Rozdělení projektu do fáze č. 1 a fáze č. 2 bylo provedeno v souladu s rozhodnutím Komise C (2015) 2771 a metodickým dokumentem COCOF_12-0047-02-EN.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: