Zajištění stability náspu v km 75,000 - 75,450 trati Praha - Turnov


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.9.2015   Datum ukončení: 2.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 26.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 19 214 611 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 29 265 100 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 14 322 463 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla sanace náspových svahů železniční trati a ochrana stávajících inženýrských sítí. Stavba se nacházela v TÚ 0901, DÚ 30 Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav Debř, v km 75,000 - 75,450. Jednalo se o náspový svah železniční trati navazující na most v km 75,282 o celkové délce cca 350 m, V jarním období roku 2011 byl zaznamenán pokles a posun prefabrikátů úhlových zdí s následným úbytkem drážního štěrku za hlavami pražců. Na základě výsledků a doporučení geotechnického průzkumu byla v řešeném úseku navržena sanační opatření svahů. Po demontáži kolejového roštu a odtěžení kolejového lože se provedlo odstranění stávajících L prefabrikátů a výměna zeminy do hloubky 1,2 m pod pláň tělesa železničního spodku. Zároveň byla provedena výměna nevhodného materiálu, který pokrýval okraje náspu do hloubky 0,6 m na obou stranách náspu se zazubením. Po té bylo provedeno štěrkové lože a montáž kolejových polí.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T. Cílem projektu bylo zejména odstranění lokálních omezení traťové rychlosti a dosažení zlepšení v oblasti provozování a organizace železniční dopravy na této trati. Stavba přispěla také ke zvýšení plynulosti silniční dopravy a bezpečnosti.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: