Trať 120 Praha - Kladno - Rakovník v úseku Kladno - Rakovník


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Rakovník Lužná

Datum zahájení: 3.9.2015   Datum ukončení: 26.10.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 23.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 149 326 050 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 239 533 691 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 131 906 343 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Účelem stavby bylo provedení takových stavebních činností, které vedly k odstranění rizikových úseků trati na hranici možného užívání a k jeho uvedení do stavu umožňujícího plné využití možností stávající infrastruktury, což dále vedlo k odstranění propadů traťových rychlostí, následně pak ke zkrácení jízdních dob, stabilizaci jízdního řádu, zlepšení obratu souprav, zlepšení přípojných vazeb, ale i eliminaci zřizování pomalých jízd. Stavba dále přinesla snížení finančních nákladů a nároků na dopravní výluky pro opravné a údržbové práce. Zkrácení jízdních dob v celém úseku bylo dále akcentováno předpokládaným nasazením nových řad vozidel na osobní vlaky a rychlíky po soutěžích na dopravce v daném úseku cca od roku 2018. Toto dále zatraktivní využívání železniční dopravy pro cestující. Dotčený úsek stavby se nacházel na mezistaničním úseku trati 0171 Lužná u Rakovníka (mimo) - Rakovník (mimo) v km 0,315 - km 8,708. Jednalo se o definiční úsek 0171 02 Lužná u Rakovníka - Rakovník km 0,315 - km 8,708. Začátek úseku stavby byl v km 0,300 000, konec úseku stavby v km 8,502 995. Celková délka úseku stavby tak byla 8 203,0m, přičemž k obměně železničního svršku a sanaci poruch železničního spodku došlo v délce 8,17km. Součástí stavby bylo rovněž 6 železničních přejezdů, 6 mostních objektů a 14 propustků. Konkrétním obsahem akce byla realizace těchto prvků: přejezdová zabezpečovací zařízení, železniční spodek a svršek, železniční přejezdy, mosty a propustky.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Projekt byl rovněž v souladu se Specifickým cílem Prioritní osy 3, jímž je vytváření podmínek pro větší konkurenceschopnost železniční dopravy. Cílem tohoto konkrétního projektu bylo dosáhnout optimálního stavu dotčeného úseku trati pro využití maximální normativní rychlosti dané pro příslušný typ vlaku a s přihlédnutím ke specifikům dané trati. Realizace akce zajistila optimální využití možností stávající infrastruktury, což dále vede ke zkrácení jízdních dob, zlepšení obratu souprav, zlepšení přípojných vazeb a zvýšení stability grafikonu. Realizací projektu pak došlo k zatraktivnění osobní železniční dopravy pro cestující veřejnost.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: