Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Plzeňský kraj

Přesné místo realizace:
Horažďovice

Datum zahájení: 9.2.2015   Datum ukončení: 14.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 28.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 501 890 884 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 772 540 287 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 409 497 241 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Železniční stanice Horažďovice předměstí leží v km 289,610 železniční trati Plzeň - České Budějovice, jež představuje nejvýznamnější železniční trasu propojující Plzeňský a Jihočeský kraj. Vybavení stanice z hlediska pohybu a odbavení cestujících neodpovídalo standardům, technologické zařízení bylo na prahu životnosti, stanice Horažďovice předměstí bylo z důvodu směrového vedení železniční trasy místem lokálního propadu rychlosti. V žst. byla rekonstruována obě zhlaví, v sudé i v liché kolejové skupině byly nově trasovány tři dopravní koleje. V rámci projektu bylo zřízeno ostrovní nástupiště, které bylo částečně zastřešeno, včetně zastřešení výstupů z podchodu. Staniční zabezpečovací zařízení je elektronické 3. kategorie. Traťové zabezpečovací zařízení je automatické hradlo bez oddílových návěstidel, volnost je zjišťována pomocí počítači náprav a to v úsecích: Střelské Hoštice – Horažďovice předměstí, Horažďovice předměstí - Pačejov, Horažďovice předměstí - Horažďovice. Informačními tabulemi byly vybaveny nástupiště, čekárny a pokladny byly vybaveny monitory. Realizací tohoto projektu došlo ke zvýšení rychlosti, komfortu cestování (bezbariérový přístup, vybudování podchodu, nový informační a rozhlasový systém pro cestující), odstranění nevyhovujícího technického stavu stavebních objektů a provozních souborů. V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: