Diagnostika jedoucích železničních vozidel včetně řídícího systému


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Celá ČR

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 14.7.2015   Datum ukončení: 25.6.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 1.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 391 829 837 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 605 566 391 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 262 869 621 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Jednalo se o instalaci indikátorů a o řídicí systém těchto indikátorů. Realizací projektu vzniklo 42 nových indikátorů, které  zvyšují bezpečnost na železniční síti v oblasti sledování horkých ložisek, horkých obručí, plochých kol u jedoucích železničních vozidel. Tyto indikátory byly napojeny do řídicího systému, který z dlouhodobého hlediska a v návaznostech vyhodnocuje naměřené hodnoty na jednotlivých indikátorech. Server řídicího systému je umístěn v pracovišti Technické ústředny dopravní cesty (TÚDC) Praha, klientská pracoviště pak jsou umístěna v CDP (Centrálním dispečerském pracovišti) Praha a CDP Přerov. Cílem projektu bylo dosáhnout zvýšení bezpečnosti včasným odhalením horkých ložisek, brzd, obručí a plochých kol. Díky tomu došlo ke snižování zpoždění vlaků následkem pozdě odhalené nebo neodhalené závady, ke snížení počtu požárů kolem trati, menšímu opotřebovávání kolejnic a ostatních součástí železničního svršku a zamezení výrazného množství lomů kolejnic. V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: