Silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 3. etapa


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Zlínský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 4.5.2009   Datum ukončení: 31.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 19.1.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 174 414 274 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 230 180 386 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 174 414 274 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla výstavba přeložky silnice I/35 v délce hlavní trasy 700 m a kategorii S 24,5/100. Tento úsek přeložky silnice I/35 je přímým pokračováním čtyřpruhové směrově dělené komunikace I/35 délky 1,7 km, uvedené do provozu v roce 2014 pod názvem I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 2. etapa. Nově vybudovaný úsek je umístěn v těsném sousedství velkých chemických továren DEZA a CS CABOT a na stávající komunikaci I/35 se napojil 340 m dlouhým přechodovým úsekem. Významným objektem stavby byla úprava souběžné silnice III. třídy, kopírující stávající trasu silnice I/35, na kategorii S 7,5/60. Dále bylo součástí stavby 6 mostních objektů, 2 protihlukové stěny, přeložky a úpravy ostatních komunikací a inženýrských sítí a vegetační úpravy.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Vybudování tahu I/35, jehož součástí byla stavba I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 3. etapa, v nové trase a čtyřpruhovém uspořádání zajistilo kvalitní napojení města Valašské Meziříčí, a tím i celé oblasti Valašska, na rychlostní komunikaci R48 a tím i na síť rychlostních silnic a dálnic ČR. Rovněž tak došlo ke zkapacitnění mezinárodního tahu E442 na hraniční přechod Horní Bečva - Makov. Kromě samotného zkapacitnění tahu I/35 byl přínosem odklon tranzitní dopravy mimo zastavěná území, a tím snížení zátěže obyvatelstva hlukem a exhalacemi z automobilové dopravy.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: