Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 19.12.2014   Datum ukončení: 30.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 23.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 132 724 416 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 214 540 339 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 127 410 645 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla rekonstrukce technologie trakční napájecí stanice, její technologické a stavební části a navazujících rozvodů vn a nn, včetně připojení na trakční vedení. Rekonstrukce byla provedena formou výstavby nové provozní budovy v prefabrikovaném provedení. Jedná se o bezobslužnou trakční napájecí stanici systému 3 kV DC s rezervovaným příkonem 15,6 MW a jmenovitým výkonem 6,409 MVA. Tento výkon zajišťují 4 ks olejových transformátorů o základním výkonu 5 300 kVA. Součástí stanoviště transformátorů je záchytná a havarijní jímka na 100 % objemu oleje. Pro potřeby dálkového dozoru a přenosů je instalována dálková řídící technika, napojení na přenosové cesty, sdělovací zařízení a vše pro potřebný dálkový dohled, dozor a řízení z elektrodispečinku Praha. V rámci projektu je zřízena i spínací stanice 3 kV DC v žst. Poříčany pro potřeby zlepšení provozních stavů napájení trakčního vedení a zvýšení propustnosti 1. TŽK.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: