Rekonstrukce koleje č.1 a 3 v žst. Hanušovice


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Olomoucký kraj

Přesné místo realizace:
Hanušovice

Datum zahájení: 2.7.2013   Datum ukončení: 31.10.2013

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 10.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 12 072 699 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 19 577 008 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 11 507 301 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Obsahem stavby byla rekonstrukce části kolejí č.1 a 3 od bludovského zhlaví po centrální přechod včetně sanace železničního spodku a zřízení nového nástupiště. Dále byla provedena ochrana a přeložka sdělovacích kabelů a trasy zabezpečovacího zařízení, která byla v kolizi s navrženou sanací železničního spodku a trativodem. Koleje byly rekonstruovány včetně rekonstrukce železničního spodku a odvodnění. V oblasti rekonstrukce kolejí byla provedena rekonstrukce nástupišť, přičemž nástupiště u koleje č.3 bylo provedeno se zlepšenými parametry z hlediska komfortu a bezpečnosti cestujících. Úrovňová nástupiště u koleje č.1 a 2 byla rekonstruována s původními parametry. Nově ve stejné poloze byl proveden úrovňový přístup na nástupiště z pryžových panelů. Z důvodu úpravy parametrů nástupiště u koleje č.3 bylo rozšířeno osvětlení žst. Hanušovice.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: