Rekonstrukce koleje v km 10,768 - 12,300 trati Turnov - Hradec Králové


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Královéhradecký kraj

Přesné místo realizace:
Libuň

Datum zahájení: 10.11.2015   Datum ukončení: 16.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 18.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 70 336 855 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 108 976 670 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 56 441 448 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
V celé délce rekonstruovaného železničního svršku bylo štěrkové lože kompletně odtěženo a odvezeno a bylo vybudováno nové tl. 350 mm pod spodní plochou pražců, dále byla provedena rekonstrukce kolejového roštu, který je nyní tvořen betonovými pražci B91S/2, kolejnice 49E1 (pasy délky 75m), pružné upevnění W14 případně E14; zabudování nových LIS tvaru 49E1. Dále byla provedena směrová a výšková úprava GPK s napojením do starého stavu. Rekonstruované úseky koleje byly zapojeny do přilehlé bezstykové koleje. V rámci železničního spodku byla provedena rekonstrukce odvodnění v celém úseku, spolu s tím i rekonstrukce propustku v km 12,336. Dále se v rámci této stavby provedly sanace (zvýšení únosnosti a ochrany proti promrzání) a ochrany zemní pláně proti povětrnostním vlivům v dotčené části koleje. Most km 11,420 - rámci tohoto mostu došlo k výměně stávajících dřevěných pozednic za nové stejných parametrů. Dále byla obnovena funkčnost propustků km 11,919 a 11,928, které byly zanesené. Propustek km 10,796 byl využit jako kolektor. V rámci řešení byla u všech přejezdů tj. v km 10,926, 11,211, 11,624, 11,923, a 12,210 navržena nová celopryžová či plast betonová přejezdová konstrukce s návaznosti na stávající komunikaci. Návaznost na stávající komunikace byla provedena pomocí živičného krytu či ze živičného recyklátu (u polních přejezdů). Byla provedena sanace pražcového podloží u přejezdů. Před zahájením prací bylo nutno provést vytýčení a vykopání sond příčných přechodů či souběhů kabelových tras, aby při provádění prací nedošlo k jejich poškození. Po zjištění hloubkového uložení se provedlo případné hloubkové snížení na požadovanou hodnotu dle normy.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Tato stavba měla za cíl dosáhnout takových technických a provozních parametrů, aby technický stav zařízení dráhy, zejména železničního svršku, umožňoval bezpečné užívání rekonstruovaných zařízení a byla zajištěna bezpečnost dopravy. Uvést trať do takového stavu, aby po stavební i provozní stránce vyhovovala platným předpisům a normám. Zajistit větší bezpečnost provozu po stránce řádného technického stavu jednotlivých zařízení. Minimalizovat negativní vliv dopravy na okolní krajinu, přírodní prostředí a životní prostředí.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: