Modernizace žst. Sokolov


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Karlovarský kraj

Přesné místo realizace:
Sokolov

Datum zahájení: 1.2.2008   Datum ukončení: 31.8.2009

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 15.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 373 739 138 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 611 520 102 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 368 964 602 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Železniční stanice Sokolov se nachází na trati Klášterec nad Ohří - Cheb, zařazené do evropské sítě TEN-T. Trať je velmi frekventovaná jak v dopravě osobní, tak i v dopravě nákladní. Předmětem řešení železničního spodku a svršku v rámci projektu byly zejména hlavní koleje č. 1 a 2, a dále předjízdná kolej č. 3. Stavební úpravy byly provedeny v rozsahu staničení km 207,060 až km 208,907. Ve stanici bylo vybudováno zastřešené ostrovní nástupiště mezi kolejemi č. 1 a 2. Pro vlakové soupravy směr Kraslice bylo vedle výpravní budovy zřízeno nové boční nástupiště. Všechna nástupiště mají výšku nástupní hrany 55 cm nad temenem kolejnice. Přístup na ostrovní nástupiště byl zajištěn novým podchodem, který je pro bezbariérové využití vybaven samoobslužnými výtahy. Podchod byl v severní části prodloužen tak, aby umožnil příchod na nádraží z obou stran tratě. Zřízeno bylo také nové zabezpečovací zařízení 3. kategorie s jednotným ovládacím pracovištěm. Toto řešení umožnilo i typové provedení úvazky traťového zabezpečovacího zařízení a dálkové ovládání žst. Citice.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1 bylo cílem projektu dosáhnout u železniční infrastruktury v obvodu žst. Sokolov standardu obvyklého pro tratě TEN-T. Železniční svršek a spodek byly projektovány pro traťovou třídu zatížení UIC D4, zajištěna byla i prostorová průchodnost UIC GC. Zřízením moderního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení byl omezen vliv lidského činitele na železniční provoz.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: