Trať 340 Brno - Uherské Hradiště v úseku odb. Brno-Černovice - Brno-Slatina


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihomoravský kraj

Přesné místo realizace:
Brno-Černovice, Brno-Slatina

Datum zahájení: 10.9.2015   Datum ukončení: 11.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 2.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 292 390 865 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 464 213 974 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 260 746 151 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Dvoukolejná železniční trať Brno - Veselí nad Moravou je využívána především pro páteřní železniční linky Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje S6 a R6, které ve špičce vytvářejí půlhodinový takt v každém směru. Realizovaný úsek začíná v km 2,602 174 na začátku výhybky č. 2 v odbočce Brno-Černovice a končí ve stávajícím km 8,125 úseku Slatina - Šlapanice. V celém úseku byla nově navržena geometrická poloha koleje s využitím nedostatku převýšení do 130 mm, rovněž se provedla kompletní výměna železničního svršku v obou kolejích včetně výměny kolejového lože. V žst. Brno-Slatina byla provedena kompletní výměna železničního svršku v hlavních staničních kolejích a koleji č. 4 včetně výměny kolejového lože. V rámci stavby byla provedena obnova odvodnění železničního spodku. V žst. Brno-Slatina byla ponechána pouze tří úrovňová nástupiště se stávající výškou nástupištní hrany o délce 170 m. Stávající poloha přístupů byla z důvodu rozhledových poměrů zachována.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy. Dále došlo k odstranění propadu traťové rychlosti.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: