Rekonstrukce kolejových obvodů v žst. Rantířov


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Vysočina

Přesné místo realizace:
Rantířov

Datum zahájení: 14.11.2014   Datum ukončení: 29.5.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 25.1.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 9 964 018 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 15 970 583 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 9 568 578 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stavba jako jeden celek řešila náhradu impulsních kolejových obvodů 25Hz, sloužících pro kontrolu volnosti staničního reléového zabezpečovacího zařízení AŽD 70 v žst. Rantířov za počítače náprav. Dále řešila náhradu nevyhovující kabelizace k venkovním prvkům RZZ, náhradu zrušených izolovaných styků za krátké kolejové vložky a úpravy ukolejnění.Cílový stav po realizaci tj. traťová rychlost, druh trakce a kategorie trati zůstal shodný s počátečním stavem před provedením stavby.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: