Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK - Výstavba trakční transformovny Doudlevce


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Plzeňský kraj

Přesné místo realizace:
Plzeň

Datum zahájení: 5.11.2014   Datum ukončení: 5.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 10.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 96 451 137 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 159 885 700 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 75 453 973 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Hlavní náplní projektu byla kompletní rekonstrukce silnoproudé technologie rozvodny 110 kV včetně stanoviště transformátoru 110/25 kV, technologie 25 kV, technologie vlastní spotřeby, filtračně kompenzačního zařízení, to vše včetně systému kontroly, chránění a řízení. Pro potřeby dálkového dozoru a přenosů byla rekonstruována dálková řídící technika, napojení na přenosové cesty, sdělovací zařízení, vše pro potřebný dálkový dohled, dozor a řízení z elektrodispečinku Plzeň. V související stavební části byla provedena rekonstrukce stávající provozní budovy TT Doudlevce včetně jejího uzpůsobení potřebám nově osazované moderní technologie. V rámci rozvodny 110 kV a stanoviště transformátoru byla provedena také kompletní rekonstrukce stavební části (základové patky pro přístroje, kabelové kanály, oplocení). Nové stanoviště transformátoru je uzavřené s instalovanou jímkou ve funkci jímky havarijní, tedy na 100 % objemu oleje. V rámci trakčního vedení je zásadní realizace nového napojení trakčního vedení z TT Doudlevce pro potřeby trati v obvodu Plzeň Jižní předměstí.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: