Zřízení bezbariérových přístupů v žst. Kuřim


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihomoravský kraj

Přesné místo realizace:
Kuřim

Datum zahájení: 7.8.2014   Datum ukončení: 18.12.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 2.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 5 241 237 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 9 177 977 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 4 784 861 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stavba řešila zajištění bezbariérového přístupu na druhé a třetí ostrovní nástupiště v žst. Kuřim dle požadavků vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Bezbariérový přístup byl navržen pomocí samoobslužných výtahů. Výtahy jsou situovány v místech stávajících schodišťových ramen ve směru na Havlíčkův Brod a jsou umístěny do železobetonových šachet. Technologie je umístěna pod stropem šachty. Dále byla ve stavbě provedena úprava osvětlení stávajícího podchodu v návaznost na výtahy a přemístění stávajících výbojkových svítidel na 2. a 3. nástupišti z důvodu výstavby výtahů. Rovněž byla provedena úprava rozvodů nn.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: