Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Chomutov


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:
Chomutov, Spořice

Datum zahájení: 12.3.2015   Datum ukončení: 19.2.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 5.1.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 243 218 148 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 396 553 089 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 168 296 267 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem stavby byla rekonstrukce technologické a stavební části trakční napájecí stanice a navazujících rozvodů vn a nn, včetně připojení na trakční vedení. Rekonstrukce byla provedena formou výstavby nové provozní budovy v prefabrikovaném provedení. Jedná se o bezobslužnou trakční napájecí stanici systému 3 kV DC s rezervovaným příkonem 10,4 MVA a jmenovitým výkonem trakčního transformátoru 6,409 MVA. Tento jmenovitý výkon zajišťují 3 ks olejových hermetizovaných transformátů o základním výkonu 5 300 kVA. Součástí stanoviště transformátorů je i záchytná a havarijní jímka na 100 % objemu oleje. Pro potřeby dálkového dozoru a přenosů je instalována dálková řídící technika, napojení na přenosové cesty, sdělovací zařízení a vše pro potřebný dálkový dohled, dozor a řízení z elektrodispečinku v Ústí nad Labem. Po uvedení nové provozní budovy do provozu se stávající technologie provozní budovy napájecí stanice demontovaly a objekt byl zdemolován. V rámci rekonstrukce provozovaného zařízení byla použita moderní technologie s cílem udržet zařízení v provozu na další dlouhé období na technické úrovni a s parametry, které s dostatečnou rezervou spolehlivě vyhoví i pro výhledové potřeby železničního provozu a budou zároveň vyhovovat nárokům současné legislativy, požadavkům bezpečnosti, ochrany životního prostředí a hospodárnosti provozu.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: