Rekonstrukce TZZ Řevničov - Lužná u Rakovníka


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 19.10.2015   Datum ukončení: 31.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 20.1.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 13 020 662 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 20 455 604 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 9 974 920 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Železniční úsek Řevničov - Lužná u Rakovníka se nachází na jednokolejné regionální trati č.120 Praha - Kladno - Rakovník. Předmětné křížení P41 v km 57,730 (mezistaniční úsek Řevničov – Lužná u Rakovníka) s účelovou komunikací je ve stávajícím stavu zabezpečeno mechanickým přejezdovým zabezpečovacím zařízením (PZM). Náplní projektu bylo zřízení světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení a přechod na nové traťové zabezpečovací zařízení. Přejezd je ovládán realizovanými počítači náprav. Činnost přejezdového zařízení je automatická, ovládaná jízdou vlaku. Stavba jako jeden celek řešila rekonstrukci stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení kategorie PZM na novější PZS 3SBI vč. reléového domku. Dále realizací projektu došlo k rekonstrukci stávajícího traťového zabezpečovacího zařízení a ke zrušení hlásky Merkovka. Tím byl mezistaniční úsek ŽST Řevničov a ŽST Lužná u Rakovníka vybaven novým traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu AH 88.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T. Cílem projektu bylo hlavně zvýšení bezpečnosti na traťovém úseku a zvýšení dopravní dostupnosti.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: